PROJECT

AdvisorsMORE

Lin Wusun

Li Xueqin

Ye Jiaying

Zhang Qizhi

Expert BoardMORE

Alitto Guy Salvatore

Charles Willemen

Chen Dezhang

Chao Fulin

Don Starr

Feng Zhiwei

Harry Anders Hansson

Huang Youyi

Academic BoardMORE

Chen Haiyan

Chen Shaoming

Cai Lijian

Fu Zhibin

Guo Xiaodong

Huang Chunyan

Hu Zhifeng

Hu Hai